Про заклад

ІННОВАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

Модернізація національної системи освіти здійснюється у контексті оновлення загальноєвропейських і світових гуманістичних освітніх парадигм і пов’язана з визнанням значущості знань як рушійної сили суспільного прогресу та добробуту. Ці зміни спрямовані на створення нових освітньо-виховних моделей, перегляду змісту навчально-дидактичних матеріалів, форм, методів навчання і виховання молодого покоління. Набуття молоддю знань, інтелектуальних умінь і практичних навичок, їх трансформація у досвід пізнання навколишнього світу, пошук свого власного місця в ньому стає можливим за умов обґрунтування і розробки сучасних методологічних основ освіти і виховання учнів. Розв’язання цієї проблеми особливо актуалізується у контексті визначення теоретичних засад розвитку освіти і виховання учнів у вільне від навчання в загальноосвітній школі та інших навчальних закладах час, зокрема у позашкільних навчальних закладах.

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр є провідним закладом й координатором обласних організаційно-масових заходів з дітьми, учнівською та студентською молоддю, а також потужним центром інформаційно-методичної роботи. Ця діяльність здійснювалася відповідно до Статуту закладу, Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», проблемного питання закладу: «Через екологію та творчість – до духовності дитини».

Перспективи розвитку Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 2016 – 2022:

1.Розробка концепції єдиного позашкільного простору засобами еколого-натуралістичної діяльності із 100% охопленням екологічною освітою та вихованням дітей у всіх регіонах області;

2.Створення прогнозованої моделі інноваційного позашкільного закладу з чітким уявленням кінцевої мети та його місця в системі державної освіти. Робота над науково-методичною проблемою “Впровадження новітніх стандартів інноваційних технологій та методик як важлива умова ефективності особистісно-орієнтованого навчання і виховання у позашкільному закладі”.

3.Створення умов для професійної освіти допрофесійної та професійної підготовки вихованців (шкільні лісництва, екологічні школи, ботанічні стажування, трудові аграрні та фермерські об’єднання тощо).

4.Створення доступних форм, досконалої мережі позашкільної екологічної освіти для сільської молоді. Впровадження дистанційних очно-заочних форм навчання, майстер класів,наскрізного та комплексного принципів організації занять із залученням науковців.

5.Створення науково-дослідницького юннатівського стаціонару “Паросток” (експедиції, походи, польові практики, оздоровчі екскурсії).

6.Модернізація та комп’ютеризація всіх навчальних кабінетів та лабораторій, створення віртуальної електронної методичної бібліотеки.

7.Створення порталу нормативно-правової бази з питань екологічної освіти та виховання на сайті ВОЕНЦ.

8.Реалізація проекту дендрологічної науково-вишукувальної дослідницької станції “Школа щастяі” на земельних навчально-дослідних ділянках області.

9.Удосконалення сучасної моделі патріотичного та національного виховання через створення музею Лісу на базі Центру.

10.Залучення бізнесових структур до розвитку матеріально-технічної бази навчальних позашкільних закладів.

Робота педагогічного колективу ВОЕНЦ проводиться за такими напрямками:

– природоохоронний (координація роботи екологічних гуртків, клубів, експедицій; формування в учнівської молоді екологічної свідомості; залучення школярів до Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних природоохоронних акцій);

– профорієнтаційний (сприяння самовизначенню школярів та свідомому вибору професій агробіологічного, екологічного спрямування через залучення їх до профільних творчих об’єднань школярів та посильної суспільно-корисної праці);

– реабілітаційно-оздоровчий (проведення просвітницької роботи у напрямку реалізації проектів з боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції, куріння, вживання алкоголю та наркотиків; організація роботи таборів відпочинку.

Організація діяльності груп гуртків, секцій та інших творчих об’єднань початкового, основного або вищого рівнів навчання здійснюється відповідно до типових навчальних планів і навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Основними завданнями екологічного виховання в області є нагромадження у дітей екологічних знань, виховання любові до природи, прагнення берегти і примножувати її багатства та формування вмінь і навичок природоохоронної діяльності.

Ці завдання в області вирішуються через залучення дітей та учнівської молоді до роботи в екологічних гуртках, студіях, факультативах, клубах вихідного дня, участі у природоохоронних конкурсах, акціях та операціях.

Специфічність навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі еколого-натуралістичного профілю накладає відбиток на професійну діяльність педагогічного колективу Центру. Кожен із керівників гуртків під час роботи з дітьми уміло поєднує найрізноманітніші форми та методи роботи. Спільним для усіх педагогів є проведення занять різних типів, в тому числі і нетрадиційних. Педагоги активно впроваджують інтерактивні методи навчання. Кожен працівник – особистість і має свій стиль роботи.

Центр здійснює організацію масової роботи еколого-натуралістичного спрямування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міського та районного рівня, координує її діяльність, поширює та впроваджує перспективний теоретичний і практичний досвід роботи начальних закладів області та інших регіонів України у галузі екологічної освіти і виховання. Педагоги проводять різноманітні методичні заходи (конференції, «круглі столи», засідання, семінари тощо), що сприяє вихованню та розвитку духовних потреб у вихованців, поліпшенню організації навчально-виховного процесу Центру.

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, підтримці обдарованих дітей, поширенню наукових знань та професійній орієнтації сприяють проведення заходів з використанням сучасних комп’ютерних технологій, у тому числі інтернет-олімпіади «Крок до знань», де вихованці мають змогу представити власні наукові проекти у формі web-сторінок у режимі on-line на сайті олімпіади.

Особлива увага приділяється розвитку дитячої обдарованості екологічного спрямування. За 2014 рік із 34 масових заходів юннати Волині здобули 52 призових місця Всеукраїнського рівня, за 2015 рік із 39 ‒ 102 переможці. За період 2014-2017 рр. Волинь 5 разів приймала юних натуралістів з усієї України, виборюючи Ґран-прі у змаганнях юних аграріїв, лісівників та колективів екологічної просвіти. Впродовж 2017 року юннати вибороли І та ІІ призове місце на міжнародному рівні.

Діяльність Волинського обласного еколого-натуралістичного центру була спрямована на вирішення завдань, визначених законодавством України у галузі освіти, а саме:

– координація науково-методичної, організаційно-масової та навчально-виховної діяльності районних, міських позашкільних навчальних закладів;

– впровадження сучасних педагогічних технологій у практику позашкілля;

– підвищення професійного фаху педагогічних працівників;

– створення в області багаторівневої системи позашкільної роботи з еколого-натуралістичного спрямування;

– впровадження активних форм роботи з дітьми у природі;

– активне впровадження у роботу творчих учнівських об’єднань проектної форми роботи та організації тренінгів для вихованців;

– залучення педагогів та учнівської молоді до участі у реалізації міжнародних освітніх проектів та програм;

– упровадження в роботу Центру дитячих громадських екологічних організацій.

Керуючись Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, головною метою діяльності Центру було: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної позашкільної еколого-біологічної освіти для учнів, вихованців, слухачів, відповідно до вимог сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина; забезпечення особистісного розвитку людини, згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами упродовж життя.

Реалізуючи соціально-педагогічну концепцію екологічної освіти «Сім’я ‒ дошкільна установа ‒ школа ‒ позашкільний навчальний заклад ‒ вищий навчальний заклад», Центр успішно впроваджує безперервну екологічну освіту.

У навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів впроваджуються нові типові плани і програми, сучасні інформаційні технології, створюється база даних навчально-методичної літератури, педагоги-позашкільники братимуть участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

Діяльність методичної служби Центру спрямована на науково-методичний супровід інноваційного розвитку закладу, на створення такого навчально-розвиваючого середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, участі у педагогічних експериментах з випереджаючими прагматичними завданнями. Так, впродовж 2017 року на базі навчального закладу проведено обласні тематичні семінари (11), майстер-класи (5), виставки (4), консультації (152), зльоти (2) та інше. У Центрі проходили педагогічну практику студенти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Педагогічний колектив Центру продовжив вивчення та поширення педагогічного досвіду. Узагальнено передовий досвід Багно О.М., вчителя біології вищої категорії, вчителя-методиста НВК № 9 м. Луцька, Шевчик В.П., керівника Підбереззівського учнівського лісництва Горохівського району та інші.

Цьогоріч у закладі успішно працювала психологічна служба. Це дало змогу діагностувати вихованців, виявляти природні здібності та задатки, прагнення та обдарування кожної особистості, забезпечувати інформаційну та консультативну допомогу дітям та їх батькам.

Наш заклад є одним із найкращих щодо охоплення дітей регіону позашкільною освітою у сільській місцевості (Низкиничі, Іваничівського; Замшани, Ратнівського; Велика Глуша, Любешівського; Штунь, Любомльського; Жидичин, Ківерцівського; Піддубці, Рованці, Забороль, Луцького; Нуйно, Камінь-Каширського районів та інші).

Велика увага колективу сконцентрована на роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (школа-інтернат, навчально-реабілітаційний центр).

Центр посідає ключові позиції в Україні з організації роботи шкільних лісництв, трудових аграрних об’єднань, музеїв Хліба, озелененні шкільних садиб, дослідництві на навчально-дослідній земельній ділянці. Саме тому у 2015 році мали змогу приймати Україну на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв на теренах нашого краю.

У 2017 році колектив Центру надихали оптимізмом підсумки роботи юннатів у трудових аграрних об’єднаннях (80), шкільних лісництвах (42), живих куточках природи (67), екологічних стежках (240), екологічних агітбригадах (210), навчально-дослідних земельних ділянках (470), музеях (куточках ) Хліба (470) тощо.

Важливим кроком розвитку установи є багаторічна творча співпраця із засобами масової інформації: пресою, радіо, телебаченням та редакціями освітніх і природоохоронних часописів. Систематично матеріали педагогів висвітлюються в обласних телепередачах, прямих телеефірах та радіопередачах. Педагогічні аналітичні роздуми, матеріали із досвіду роботи, описи подій, проведених масово-виховних заходів друкувались у журналах «Рідна школа», «Паросток», «Позашкілля» тощо.

З метою інтеграції національної освіти в європейський та світовий освітні простори Волинський обласний еколого-натуралістичним центром впродовж 2014-2017 років активізував роботу у міжнародній діяльності: участь юннатів Волині у конкурсі «Енергія і середовище», VІІ екологічному конгресі (Вроцлав, Польща) у номінації «Правдивий світ птахів», науково-освітньому проекті GLOBE, ХІ дитячому екологічному форумі «Зелена планета», конкурсі науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ», заочному конкурсі «Енергозберігаючі традиції народів, України та Молдови», ІX конкурсі еколого-валеологічної спрямованості „Смачно, корисно, барвисто», конкурсі Intel ISEF (Intel ЕкоУкраїна), співпрацює з науковцями-екологами із Німеччини, Болгарії, Білорусії.

Здійснення цілеспрямованого розвитку дослідницької компетентності старшокласників у 2017 році забезпечувалось переважно під час виїзних форм навчально-виховної роботи з комплексного вивчення природи: екологічні експедиції, походи, польові практики. На об’єктах природозаповідного фонду України юннати Волині мали можливість познайомитись із біорізноманіттям флори, фауни, досліджувати тваринний і рослинний світ, оволодівати знаннями щодо екологічного стану природозаповідних куточків України.

Сучасні тенденції розвитку Центру передбачають не тільки співпрацю з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та установами, науковий потенціал яких допомагає у розробці тематик і методик дослідно-експериментальної роботи, проведенні семінарів-практикумів, тренінгів, експедицій, науково-практичних конференцій. Серед них: Східноєвропейський університет, інститут агропромислового виробництва, поліська дослідна станція національно-наукового центру інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського, Волинської філії ЗАТ компанія «Райз», державна інспекція захисту рослин.

Вихованці установи взяли активну участь у благодійній акції «Підтримай пораненого» ‒ на підтримку поранених військовослужбовців внаслідок виконання бойових завдань в зоні АТО.

Адміністрація Центру проводить належну фінансово-господарську діяльність, що забезпечує вчасну виплату заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення працівників; проведено поточний ремонт навчальних лабораторій, здійснено капітальний ремонт фасаду установи.

У 2018 – 2019 році колектив установи працюватиме над вирішенням наступних завдань:

– створення умов для гармонійного розвитку національно-свідомої, високоосвіченої життєво-компетентної творчої особистості здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;

– формування патріотичної свідомості учнів, вихованців, слухачів;

– задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

– формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– оновлення змісту позашкільної еколого-біологічної освіти з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку;

– забезпечення якості позашкільної освіти на інноваційній основі;

– посилення екологічної підготовки учнівської молоді;

– удосконалення системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді;

– розширення взаємодії та співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами в рамках реалізації профільного навчання.