Інформація та публічні документи про заклад

ПЛАН роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру на 2024 рік

————————————————————————————–

Звіт директора про роботу ВОЕНЦ за 2023 рік (Інфографіка до звіту)

Звіт директора про роботу ВОЕНЦ за 2022 рік

Звіт директора про роботу ВОЕНЦ за 2021 рік

__________________________________________________________________

Документи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради (Ліцензія, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідка з єдиного державного реєстру) – посилання.

С Т А Т У Т  ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (нова редакція) – посилання

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В ОБЛАСТІ 2020-2025 РР (ВОЕНЦ). «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – посилання.

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок підвищення кваліфікації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Волинського обласного еколого- натуралістичного центру Волинської обласної ради

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі Волинської обласної ради

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради

ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі Волинської обласної ради

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти  – посилання

——————————————————————————–

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр Волинської обласної ради  ‒ позашкільний  заклад освіти, основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що  передбачає оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Основами законодавства України про охорону здоров’я, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 № 292, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 Головними завданнями центру є:

– реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;

– створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

– залучення вихованців (учнів, слухачів) до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок у галузях екології та сільського господарства: квітництво, лісівництво, садівництво, рослинництво, тваринництво тощо;

– створення умов для оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знань про навколишнє середовище та формування екологічної свідомості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем;

– залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи у галузі сільськогосподарських наук;

– створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців (учнів, слухачів);

– пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців (учнів, слухачів);

– формування у вихованців (учнів, слухачів) свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

– просвітницька діяльність.

Центр здійснює навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів у позаурочний та позанавчальний час. Центр є профільним закладом, який спрямовує свою діяльність на залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок у галузях екології та сільського господарства: квітництво, лісівництво, садівництво, рослинництво, тваринництво тощо.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Центр проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

Освітній процес у Центрі здійснюється за Типовими навчальними планами і програмами, затвердженими МОН, відповідними місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад позашкільної освіти.

Центр організовує роботу з учнями протягом календарного року.

Набір здійснюється серед здобувачів закладів дошкільної, повної загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти Волинської області на безконкурсній та конкурсній основах.

До Центру зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до
25 років і більше.

Центр проводить освітню, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурток, клуб, урок, лекція, індивідуальні  заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, тренінги, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на навчально-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, заочні та дистанційні форми навчання, а також з використанням інших форм.

Тривалість занять визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

Гуртки, секції та інші творчі об’єднання класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-натуралістичної діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців (учнів, слухачів) у творчій, науково-дослідницькій роботі, профільній і професійній підготовці.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на вирощування сільськогосподарської, лісогосподарської, квітково-декоративної продукції, виготовлення виробів декоративно-прикладного мистецтва. При цьому, характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

 

Центр проводить координаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

Методичні служби проводять регіональні, обласні семінари, заняття- практикуми для різних категорій вчителів, керівників гуртків, методистів міських і районних закладів позашкільної освіти з питань організації дослідницької, природоохоронної, екологічної роботи, виконання та використання елементів народознавства на заняттях природничих дисциплін, проведення масових заходів, організації змістовного цілеспрямованого дозвілля тощо.

Центр організовує і проводить обласні, міські, районні очно-заочні масові заходи: свята, змагання, олімпіади; випускає інструктивно-методичні рекомендації тощо.

У масовій роботі взаємодіє з сім’єю, громадськими організаціями, іншими закладами освіти, а також з культурно-освітніми і спортивними установами.

Заклад здійснює роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності творчих об’єднань, гуртків.