Вимоги до статтей Наукового вісника НЕНЦу

 

Текст статті повинен відповідати вимогам МОН України, згідно з якими обов’язковими є такі структурні елементи:

На першій сторінці зверху справа розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання по центру) великими літерами назва статті, після цього через рядок (вирівнювання по центру) ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, e-mail. З наступного рядка – анотація та ключові слова українською мовою (анотація - приблизно 600-800 символів; ключові слова - від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;»).

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5; Бюлетень ВАК України. –2011.11.  –С.11–19). Список повинен містити усіх авторів, яких ви вказуєте в тексті.

Список використаних джерел подається також в романському алфавіті (латиницею) (зразок подано нижче). Транслітерований латиницею список використаних джерел: підзаголовок «References»

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

         для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт ( http://translit.kh.ua/? passport);

  для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» ( http://translit.cc).

В кінці статті розміщуються анотації та ключові слова російською (обсяг півсторінки) та англійською мовами (обсяг 1 сторінка). На початку анотації слід подати відповідною мовою: прізвище автора, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, e-mail та назвустатті.

Анотація англійською мовою має бути розширена.

Її обсяг – 1 сторінка (формату А4).

Англомовний переклад назви, анотації та ключових слів статті має бути виконаний на належному професійному рівні з урахуванням галузевої специфіки і термінології. Не дозволяється використання програм-перекладачів та автоматизованих засобів перекладу. Якість англомовного перекладу анотації до статті визначає редколегіявісника.Вимоги до форматування статті: Мінімальний обсяг статті 12 повних сторінок.

Матеріал слід підготувати у форматі .rtf, розмір сторінки А4 (верхнє, нижнє і праве поле – 2 см, ліве поле – 3 см), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14 кегль.

Абзацний відступ ставити автоматично  1,25 см. (не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

Текст вирівнюється по ширині.

Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.

Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом

(підкреслення не допускається).

В тексті між ініціалами та прізвищем, між ініціалами, в інших випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовуватинерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).

У статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.

Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках. Перша цифра

— номер джерела в списку літератури, друга — номер сторінки. Номерджерела і номер сторінки розділяються комою та літерою «с.». Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою.

Наприклад: [4, с. 25], [4, с. 25–27], [4, с. 25; 7, с. 32–33; 12, с. 16, 25], [4; 7; 12].

Всі цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.

Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

Якщо в огляді літератури або далі за текстом є посилання на прізвище вченого — його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.

Вторинне цитування не дозволяється (якщо цитується Андрійченко, то посилання має бути саме на нього, а не на автора, який читав Андрійченка).

Статті, які містять посилання на тимчасові файли, розглядатися не будуть!

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор) а також окремим файлом у форматі jpg.

Матеріали друкуються мовою оригіналу. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не пройшли рецензування.Несхваленідодрукустаттіавторамнеповертаються.Редакціяне обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях. Відповідальність за достовірність наведених даних та посилань несеавтор.