Інноваційні форми роботи позашкільників України

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Остапчук В.А.- директор

Волинського обласного еколого

- натуралістичного центру.

Заслужений працівник освіти України

          Анотація:  у статті розкривається впровадження елементів технології адаптивного управління; роль методу проекті в контексті даної технології; погляди вчених-педагогів на сучасні моделі управління закладами освіти.

          Ключові слова:  базова освіта, позашкільний заклад, освітньо-виховна структура, технологія адаптивного управління, профорієнтація, пристосування до навколишнього світу, метод проектів, нові ефективні  методи роботи з учнями у поглядах В.О. Сухомлинського.                                    

Найважливішим громадянським інститутом, який надає дітям систематичну базову освіту у загальній системі освіти, була й залишається школа. Але школа не завжди вирішує проблеми реального забезпечення індивідуалізації виховання та навчання дітей, орієнтації базової освіти на практичне застосування в житті на рівні переконань.

Саме у цих умовах позашкільна освіта у загальній системі вільного часу забезпечує дітям доступ до тих культурних цінностей, які з одного боку, не вивчають у школі, а з іншого – конкретизують та розширюють, поглиблюють та інтегрують знання й уміння, які отримують діти в школі, орієнтують їх на застосування знань та відпрацювань умінь у практичній діяльності.

Демократичні перетворення у нашому суспільстві зумовили стрімкий розвиток інноваційних освітніх технологій, спрямованих на пошук концептуальних основ позашкілля нового типу,- освіти, яка має свій самодостатній оновлений зміст, свою самодостатню організаційну та управлінську культуру, свої технології.

Інноваційний досвід діяльності позашкільних закладів задовольняє замовників, особистість дитини, на високому якісному рівні тільки тоді, коли  в його управлінській структурі присутній динамізм та поєднання жорсткого адміністрування  із демократизмом прийняття рішень безпосередньо самими виконавцями. Головним тут є збалансованість стратегічних та тактичних завдань у перспективах розвитку як закладу в цілому, так і окремих його складових.

Проаналізувавши інноваційні освітньо-виховні структури, найбільш цікавою нам видалась адаптивна модель позашкільного закладу, елементи якої ми втілюємо у Волинському  обласному еколого-натуралістичному центрі.

Технологія  адаптивного управління включає спеціальні етапи, способи реалізації управлінського процесу, які забезпечують наскрізність мети, взаємоадаптацію суб’єктів управління і сприяють включенню механізмів саморозвитку. Тобто завданням адаптивного управління є досягнення певного результату, шляхом моніторингу всього процесу, періодичним регулюванням його з боку керівництва, прийняттям відповідних управлінських рішень.

В основі управлінської діяльності Центру –  лежить орієнтація на соціальних замовників, моніторинг освітніх потреб та послуг. Протягом навчального року накопичується база даних із тої чи іншої проблеми, проводиться її аналіз та приймаються відповідні рішення.

Педагогічний колектив працює над педагогічною проблемою  «Через екологію та творчість-до духовності дитини». Вона спрямована на вирішення наступних завдань:

- впровадження сучасних педагогічних технологій у практику позашкілля;створення в області багаторівневої системи позашкільної роботи з еколого-натуралістичного спрямування;

- впровадження у роботу творчих учнівських об’єднань проектної форми та організації тренінгів для вихованців;

- визначення дошкільної освіти структурною частиною позашкілля. Створення на базі експериментальної школи раннього розвитку «Ластів’ята» наукової групи з питань дослідництва. Апробацію програми  пройти при Інституті проблем виховання АПН України (2017-2018 н.р.);

- пожвавлення соціальної активності дітей; популяризувати англійську мову через призму екології шляхом запровадження курсів для юннатів молодшого, середнього та старшого віку. Брати активну участь у пілотному проекті «Вчителі англійської мови - агенти змін» започаткованому Інститутом післядипломної педагогічної освіти;

- створення доступних форм, досконалої мережі позашкільної екологічної освіти для сільської молоді. Впровадження дистанційних очно-заочних форм навчання, майстер-класів, наскрізного та комплексного принципів організації занять із залученням науковців;

- оновлення змісту позашкільної еколого-біологічної освіти з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку;

- модернізація та комп’ютеризація всіх навчальних кабінетів та лабораторій, створення віртуальної методичної бібліотеки;

- реалізація проекту дендрологічної науково-вишукувальної дослідної станції «Школа щастя» у дендрологічних парках області;

- залучення педагогів та учнівської молоді до участі у реалізації міжнародних освітніх проектів та програм; написання ґрандів із лісівництва та сільськогосподарського дослідництва;

- удосконалення сучасної моделі патріотичного, національного, духовного виховання через створення на базі Центру музею Лісу «Від стану екології природи - до стану екології душі»;

- впровадження у роботу Центру дитячих громадських екологічних організацій.

Педагоги Волинського обласного еколого-натуралістичного центру цілеспрямовано працюють над створенням інноваційного середовища у системі позашкільної екологічної освіти, що є шляхом до креативного розвитку особистості. Саме це стало основою для формування у позашкільному освітньому просторі творчого середовища для обдарованих дітей.

У закладі сформовано систему роботи із розвитку творчих здібностей вихованців, формування у них стійкої внутрішньої мотивації до творчої діяльності, збагачення досвіду комунікативно-творчої діяльності. Означене сприяє не лише самореалізації вихованців в обраних ними видах навчально-творчої діяльності, а і їхньому професійному самовизначенню та соціальній адаптації.

У дослідженнях провідного українського психолога І. Беха наголос ставиться на тому, що повноцінний розвиток особистості дитини може відбуватися лише тоді, коли вона стає суб’єктом практичної діяльності. Сучасне позашкілля є саме тим освітньо-виховним простором, де діти мають змогу постійно реалізувати набуті під час занять за інтересами знання.

 Соціально-педагогічний супровід навчального процесу у цілому передбачає системну взаємодію суб’єктів навчального процесу, у результаті якого дитина опановує мистецтво самостійно розв’язувати творчі завдання.

          «Наука, майстерність, мистецтво» - так характеризують  управління навчально-виховним процессом провідні вчені-педагоги. Чільне місце займає серед них Василь Олександрович Сухомлинський.

            «Уміння керувати колективом залежить від того, наскільки глибоко розуміє керівник найтонші деталі педагогічного процесу, його глибинні джерела, духовний світ дитини, особливості його розумової праці, формування переконань. Директор повинен бути знаючим, досвідченим педагогом і психологом» (1, с. 394-395).

             Прагнучи до реалізації поставленої мети, великий педагог спрямовував учителів на постійні пошуки нових ефективних форм і методів роботи з учнями на заняттях і в позаурочний час, на створення такої системи навчання і виховання, яка б забезпечувала оптимальний розвиток творчої обдарованості, здібностей і нахилів учнів (3, с. 16).

            Погляди вченого на проблеми дитячої творчості мають характер практичної поради. На сторінках його праць знаходимо низку рекомендацій для педагогів, які можуть бути покладені в основу сучасних підходів формування творчої особистості, зокрема:

- забезпечення дослідницького характеру розумової праці учнів, розвитку їх допитливості, необхідність навчання їх мистецтва мислення на всіх етапах навчального процесу: «Дитина вчиться думати спостерігаючи і спостерігати думаючи… Перш ніж почати вчитися, дитина вчиться думати… Кожна дитина про щось думає, щось запитує в учителя, керівника гуртка. У кожного пробуджується до чогось інтерес; без інтересу немає радості відкриття, немає здібностей, нахилів, немає живої душі, людської індивідуальності» (5, т. 4)

 - творчий підхід учителя до вибору й оптимального поєднання методів навчання, що забезпечують «приведення наявних знань у стан активної діяльності» (5, т. 2, с. 489); «Творчість не приходить до дітей з якогось натхнення. Творчості треба вчити…» (5, т. 4, с. 206);

- виховання активної позиції учнів щодо набуття знань і вдосконалення форм їх здобування: «створити передчуття успіху» (5, т. 5, с. 12); «виховати органічну потребу в самоосвіті», «бажання набувати знання протягом усього життя»; «навчити самостійно користуватися цінностями із скарбниці людської культури»;

- глибока віра в неповторність дитини, важливість своєчасного виявлення індивідуальних здібностей. Ці здібності розвиваються, коли дитина потрапляє у позашкілля.

Шлях до управлінського професіоналізму кожного керівника є так само індивідуальний, як і шлях становлення кожного його вихованця.

У інноваційній педагогічній діяльності колективу Центру особливе місце займає метод проектів. Проектна робота стала однією з основних методик, а проектування – обов’язковою складовою системи виховання сучасної освіти. Проектування широко використовується в екологічній освіті, воно розвиває в учнів екологічне мислення, креатині якості, сприяє формуванню екологічного світогляду. Екологічна освіта спрямована на подолання споживацького ставлення до природи та її ресурсів, поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою, що базується на принципах добра, краси, розуму, свідомості і патріотизму. Проекти стають основним шляхом до втілення ідей. Проектна діяльність допомагає усвідомити відповідальність кожного у спільній справі, підвищити рівень особистої участі, якомога ефективніше здійснити справу та представити її продукт. Метод проектів заснований на взаємодії педагога і вихованців між собою та з навколишнім світом. Він сприяє соціальній адаптації дітей, дає змогу набути знань, умінь і навичок необхідних для повсякденного життя.

Вже декілька років поспіль вихованці Центру є активними учасниками обласної олімпіади екологічного проекту, метою якої є стимулювання позитивних соціальних дій і росту громадянської компетентності молодого покоління, розвиток інтересу до біологічних дисциплін, формування навиків вирішення актуальних проблем довкілля. В ході виконання проектів юннати виявляли та розчищали джерела, привертали увагу громадськості до проблем збереження зубрів у Цуманській Пущі, досліджували популяції рідкісних рослин, з метою виділення ареалу їх поширення як заповідної зони тощо.

Вихованці гуртків працюють над проектами: «Озеленення території навчального закладу», «Проблема безпритульних тварин міста», «Красивий парк - окраса міста».

Вихованці гуртків «Юні друзі природи», працюючи над проектом «Красивий парк – окраса міста», конкретними справами проявили свою громадянську позицію, відповідальність, цілеспрямованість, наполегливість, уміння відстоювати власну думку. В ході роботи над проектом «Проблема безпритульних тварин міста» юннати вивчали проблему, створили картосхему, на якій позначили місця найбільшого скупчення тварин, звернулись до відповідних організацій із пропозиціями щодо полегшення становища безпритульних тварин, провели конкурс малюнків, фоторобіт: «Тварини живуть поруч з нами», «Друг у твоїй оселі».

Отже ,використання методу проектів дозволяє навчити дітей самостійно, критично мислити; використовуючи відомі їм факти, закономірності науки, робити обґрунтовані висновки; приймати самостійні аргументовані рішення; навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі. Головна теза сучасного розуміння методу проектів «Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно та де і як я можу ці знання застосувати».

Важливим елементом адаптивної системи управління закладом, який широко використовується у Центрі, є залучення педагогів до написання методичних рекомендацій, збірників,  що допомагає творчій самореалізації особистості педагога. В умовах нашого позашкільного закладу розкривається творчий потенціал не лише вихованця, а й керівника гуртка. У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі працюють талановиті творчі педагоги. Чимало нестандартного вносять вони у роботу з дітьми. Свої доробки оформляють як інструктивно-методичний чи довідковий матеріал: створюють хореографічні, театральні постановки, записують фонограми, пишуть сценарії, навчальні програми; впроваджують нові інтерактивні методи навчання (практикуми, мозкові штурми). Міцно увійшли у педагогічну діяльність системи тренінгів.

Обрана нами модель керування навчальним  закладом  передбачає, що кожен представник дирекції, адміністративно-педагогічний працівник давно вже не відокремлює себе від виконання менеджерських функцій, функцій маркетолога з надання освітніх та інших послуг, деякою мірою функцій соціального педагога.

Звичайно, оцінка результатів діяльності  нашого навчального закладу  повинна даватись не лише за те, як передані підростаючому поколінню знання та уміння, а насамперед, за те, настільки молодь  буде підготовлена до самостійних дій та прийняття рішень в умовах навколишнього світу.

Саме це спонукає наш педагогічний колектив до планового реформування всіх складових ланок управлінської діяльності.

Література

1. Березняк Є.С. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності директора школи: метод. посібн. для керівників школи / Є.С.Березняк.  ІСДО, 1996.  64 с.

2.Дем’янюк Т., Первушевська І. Нові технології позашкільної освіти і виховання. – К., 2000.

3.Мармаза О.І. Інноваційні  підходи до управління  навчальним закладом. – Х.: Видав.гр. "Основа”, 2004.

4.Погрібна Н. Управляти школою по-новому... – К.: Шкіль­ний  світ, 2009.

5. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 т.  К: Рад. шк., 1976-1977.Т. 4. с. 394-626.

6.Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський.  К: Рад. к., 1988. 310 с

МІЖНАРОДНІ НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сподарик С.О.- завідувач інструктивно-

методичого відділу

Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру

Анотація: у статті висвітлено участь позашкільного навчального закладу у міжнародних навчально-освітніх проектах.

Ключові слова: інноваційне поле, міжнародна діяльність,  позашкілля, міжнародні освітні програми, конкурси, проекти, форум учнів, європейська співдружність

Постановка проблеми. Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об’єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично-зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості; готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних умовах.

Сьогодні позашкільна еколого-натуралістична освіта сприяє розв’язанню низки суспільно-важливих завдань. А це спонукає нас бути готовими до роботи в умовах надшвидкого ритму економічних та політичних змін, бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг. Серед цих завдань провідною є проблема  практичного спрямування екологічної освіти, виховання у підростаючого покоління відповідального ставлення до навколишнього середовища, формування майбутніх повноцінних у соціальному відношенні громадян України.

Виклад основного матеріалу. Педагоги Волинського обласного еколого-натуралістичного центру працюють над створенням інноваційного середовища у системі позашкільної екологічної освіти. У дослідженнях провідного українського психолога І. Беха наголос ставиться на тому, що повноцінний розвиток особистості дитини може відбуватися лише тоді, коли вона стає суб’єктом практичної діяльності. Сучасне позашкілля є саме тим освітньо-виховним простором де діти мають змогу постійно реалізувати набуті знання. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу передбачає системну взаємодію суб’єктів навчального процесу, у результаті якого дитина опановує мистецтво самостійно розв’язувати творчі завдання.

В інноваційній педагогічній діяльності колективу Центру особливе місце займає участь юннатів у міжнародних освітніх програмах, конкурсах, проектах.

Навчальні заклади Волинської області вже тривалий час беруть участь у Міжнародному науково-освітньому проекті «GLOBE» (глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля). Цей проект об’єднує зусилля учнів, вчителів, учених-дослідників, спрямовані на отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

В області розроблено план впровадження Міжнародної програми в школах і позашкільних навчальних закладах, який передбачає: підготовку вчителів-організаторів, проведення досліджень, розроблення методичних рекомендацій, проведення районних семінарів, участь у Всеукраїнських вебінарах.

    Дослідження - це процес в якому людина відкриває нові знання про оточуючий світ. Проводячи дослідження, учні отримують певні дані, аналізують їх та розглядають можливі варіанти застосування. У навчальних закладах області розпочалась дослідницька робота в рамках Міжнародної програми «GLOBE». Конкурс «Календар GLOBE 2015» - це конкурс фотографій, які фіксують роботу при досліджені води, повітря, ґрунту, рослинного чи тваринного світу, а також об’єктів живої  та неживої природи. Журі Ради Європи та Євразії серед сотень фотографій з усього світу відібрали 20 найкращих, які були надруковані у Європейському календарі GLOBE. Серед них  три роботи юннатів з Волині. Багато навчальних закладів області зацікавилось конкурсом «Вишнева Україна», метою якого є спостереження за початком вегетаційного сезону у рослин виду вишня звичайна.

  Досить  пізнавальним для дітей є Національний етап Міжнародного екологічного конкурсу «Правдивий світ птахів», який проводиться спільно з Департаментом охорони здоров’я міста Вроцлава під егідою Вроцлавського Природничого Університету. Метою цього конкурсу є формування екологічного мислення, пробудження інтересу до орнітології, виховання культури здорового способу життя під час екскурсій у природу, розвиток різнобічних талантів дітей, створення умов для творчого розвитку інтересів. У цьому конкурсі юні натуралісти Волині зайняли І місце у номінації «Птахи-диваки»

   Прикордонне розташування Волині передбачає участь у регіональних міжнародних програмах. Цікавими є українсько-польські спостереження за популяцією лелеки білого. Саме в рамках таких спостережень проводиться обласна акція «Лелека». Чимало буслів є у Німеччині, Чехії, Польщі та на Волині цей птах є своєрідним символом. В межах нашої області знаходиться основна концентрація української популяції цих птахів. Юннати беруть активну участь у спостереженнях за місцями гніздування птахів, прильотом, насиджуванням, появою пташенят і  строками осіннього відльоту. Результати своїх спостережень юні дослідники обговорюють на спільних українсько-польських зустрічах. Хочеться відзначити , що за останні роки зросла чисельність популяції лелеки білого в межах Волинської та прикордонних польських областях.

Протягом чотирьох років на базі Устилузької ЗОШ І-ІІІ ст. Володимир-Волинського району розвивається українсько-польський проект з обміну досвідом трудового виховання «Фарм». Учні школи разом із учнями школи села Лужков (Республіка Польща) вирощують сільсько-господарські культури, проводять дослідження  із акліматизації рослин, ведуть фенологічні спостереження. У серпні місяці спільно організовують обжинки, де обмінюються досвідом вирощування овочевих, ягідних культур, обговорюють проблеми, що виникли. Польські школярі є активними учасниками обласної виставки «Щедрість рідної землі».

   Не перший рік триває в області регіональний українсько-німецький проект по спостереженню за популяцією очеретянки прудкої в межах Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Юннати навчальних закладів Любешівського району, на території якого знаходиться Національний парк, вже два роки поспіль спостерігають за очеретянкою в літній період, під час проведення експедицій. Як результат дані спостережень юних природолюбів були враховані при складанні карти поширення очеретянки.

 Висновки. Таким чином, залучення вихованців до міжнародних проектів, програм, конкурсів сприяє утворенню форуму учнів, які за допомогою спілкування із своїми однолітками з різних країн зміцнюють зв’язки між школярами, поглиблює розуміння екологічних проблем та шляхів їх вирішення, виховує почуття належності до єдиної європейської співдружності.

Література

1. Вербицький В.  Формування практичного розуму цілеспрямованого учня  /. В. Вербицький // З досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти – К.: Деміур. 2001. – 304 с.

    2. Вербицький В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня / В. Вербицький // З досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної  освіти.

                     

ЮННАТІВСЬКЕ ДОСЛІДНИЦТВО-ШЛЯХ ДО НАУКИ

                                                                            Бобчук В.Т.-    директор,                                                                                                                                 Майсак Н.С.- методист         

                                                                                              Ковельської станції юних натуралістів

Анотація: Висвітлюються основні аспекти експериментально-дослідницької роботи в закладі.

Ключові слова: станція юних натуралістів, дослідництво, експеримент.

Четверте десятиліття функціонує у Ковелі станція юних натуралістів. За всі роки роботи нашої станції через її стіни пройшло понад десять тисяч юних мешканців міста Ковеля. Були злети і важкі періоди. Але, незважаючи ні на що, діти повсякчас отримували краплини мудрості і доброти.

День сьогоднішній вимагає від педагогів СЮН по-новому підходити до процесу навчання і виховання. З роками прийшло усвідомлення, що гурткову роботу необхідно організовувати так, щоб навчити учнів самостійно здобувати знання і вміння, формувати в них вміння адаптуватися в соціумі самостійно, творчо працювати. Керівники гуртків нашої станції успішно справляються із цим завданням. Їх педагогічна діяльність знаходиться у постійному русі до вдосконалення.

Одним із найважливіших напрямків навчальної діяльності наших юннатів є дослідницько-експериментальна робота. Основна мета такої діяльності – самоствердження гуртківців шляхом власного експериментування, відкриття нових способів і прийомів роботи. Керівниками гуртків значна увага приділяється завданням у формі дослідження. Наші педагоги плекають у вихованців вміння навчатися досліджуючи, ставити питання і шукати відповіді на них, знаходити практичні застосування знань. Юннати навчаються пояснювати, прогнозувати, моделювати, проектувати, знаходити оптимальні рішення у конкретних умовах.

Оскільки еколого-натуралістична діяльність є творчо-експериментальною, дослідницький підхід у навчанні є домінуючим. Навчальний процес педагоги організовують так, щоб юннати повсякчас знаходилися на позиції дослідника-винахідника, який може і хоче застосувати свої знання на практиці. Протягом навчального року гуртківці у великій кількості виконують групові, індивідуальні практичні роботи, закладають досліди. Тематика дослідів обговорюється і вибирається юннатами в залежності від тем, що вивчаються, і власних вподобань. Таким чином педагогічним колективом СЮН втілюються в життя ідеї особистісно орієнтованого навчання і виховання не в теоретичних визначеннях, а в практичному застосуванні. Реалії сьогодення підтверджують, що в епіцентрі педагогів – дитина. При проведенні юннатами дослідів підтверджується вислів древнього філософа Конфуція: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Лише практика може найповніше висвітлити рівень знань вихованців. При виборі тем для дослідів керівники гуртків завжди прислуховуються до ідей та думок юннатів. А вони частенько бувають найнесподіванішими. В такому випадку корегуються  теми дослідів та методики їх проведення.

Історично склалося, що кожен із наших п’яти безцінних керівників гуртків відповідає за експериментально-дослідницьку роботу у певному напрямку. Кожен із них до початку навчального року пропонує методичній службі СЮН теми дослідницьких робіт, які будуть здійснюватися разом із вихованцями протягом навчального року. Разом із методичною службою відкореговується тематика цих робіт, виробляється методика їх проведення. До послуг керівників гуртків у методичному кабінеті є добірка матеріалів «Дослідництво», де зібрані методичні рекомендації по проведенню експериментально-дослідницької роботи у різних напрямках.

Дослідницька робота юннатів під керівництвом педагогів нашої СЮН здійснюється у відповідності до вікових особливостей дітей. Молодші школярі, які відвідують гурток початкового рівня «Юні друзі природи» теж займаються дослідництвом. Проте арсенал методів, які застосовують у своїй роботі юннати цієї вікової категорії, не такий широкий. Основна частка досліджень спирається на спостереження за ростом та розвитком рослин і тварин. Незважаючи на свою, на перший погляд, простоту цей метод досліджень є тією основою, на якій у подальшому плідно розвинеться у всій своїй багатогранності Його Величність Експеримент. Якраз він і вносить у діяльність юннатів те незбагненне, що кличе їх у незвідану дорогу відкриттів. Максимальна частка дослідницько-експериментальної та пошуково-дослідницької роботи припадає на діяльність вихованців гуртків основного та вищого рівнів «Юні квітникарі», «Юні овочівники», «Юні екологи», «Знавці лікарських рослин», «Тварини живого куточка», «Ландшафтний дизайн».

СЮН радо відчиняє двері кожному відвідувачу. Як справжні господарі вказують на гостинність яскраві клумби, дбайливо виплекані юннатами гуртка «Юні квітникарі». Неперевершена гама кольорів сальвії, агератуму, чорнобривців, алісуму не лише зачаровує, а й спонукає юних дослідників на все нові й нові експерименти.

Щороку наші вихованці експериментують не тільки із поєднанням кольорів на клумбах, а й з формами озеленення території. А скільки цікавих дослідів по вирощуванню квіткових рослин було закладено протягом останніх років. Методична служба СЮН для цього розробила власні методики проведення дослідів з квітництва, а юннати втілили їх у життя.

·         Вплив підживлення азотними добривами на ріст, розвиток і строки цвітіння сальвії.

·         Вплив строків посіву на дозрівання насіння агератуму.

·         Вплив строків зберігання насіння чорнобривців на схожість рослин.

·         Вплив строків та способів посіву айстр на розміри квітів.

·         Вплив строків висадки жоржин на початок цвітіння.

·         Вплив передпосадкової обробки бульбоцибулин на розвиток рослин.

·         Прискорення цвітіння рослин агератума при різних способах розмноження.

Не лише клумбами запам’ятовується відвідувачам територія нашої СЮН. Віднедавна тут стали оселятись різноманітні дерева і кущі. Це результат праці юннатів гуртка «Ландшафтний дизайн».

Багаторічні декоративні рослини є незамінним матеріалом для прищеплення юннатам практичних навичок догляду за рослинами, керування їх ростом, розвитком (обрізка, удобрення, підживлення, поливи), по насінневому та вегетативному розмноженню. Посадковий матеріал юннати намагаються виростити власноруч.

А сам процес отримання саджанців є не що інше, як дослідницька робота. На допомогу гуртківцям у цій захоплюючій справі приходять методики, розроблені методичною службою СЮН в останні роки.

·           Укорінення самшиту в умовах відкритого та закритого ґрунту (холодний парник).

·           Вплив стимулятора укорінення на коренеутворення живців ялівця лускатого.

·           Розмноження астільби поділом кореневища у зимовий період.

·           Розмноження очитка (седума) живцюванням з – під снігу.

·           Пошук ефективних способів розмноження юкки нитчастої.

Для проведення експериментально-дослідницької роботи у осінній, зимовий, ранньовесняний період на нашій СЮН основною базою послуговує теплиця. Працюючи у ній учні знайомляться зі специфікою роботи у захищеному ґрунті, набувають корисних трудових умінь, навичок, експериментують із вирощуванням розсади овочевих і квіткових рослин, ранніх овочів. Робота в теплиці особливо приваблює дітей в осінньо-зимовий період, певною мірою компенсує їм дефіцит спілкування із живою природою в цей час, дає змогу виростити розсаду для власних потреб СЮН. Наша теплиця налічує два відділи: квітковий та овочевий. Школярів дивує і водночас захоплює казкове розмаїття рослин у квітковому відділі, адже постійними мешканцями тут є велика кількість дивовижних субтропічних оранжерейних рослин.

Побувавши хоча б один раз у цьому царстві у дітей виникає бажання виростити такі ж рослини у себе вдома.  Ось тоді на арену виходить Його Величність Дослід. Юннати прагнуть будь-якими способами розмножити рослини. На допомогу їм і керівникам гуртка «Юні квітникарі» приходить методична служба СЮН. Спільно із керівниками гуртків було розроблено методики проведення дослідів по розмноженню кімнатних рослин. Керівник гуртка спрямовує юннатів на дотримання правил виконання досліду. Педагоги СЮН переконалися, що квітково-декоративні рослини є зручним об’єктом для організації експериментально-дослідницької роботи. 

·         Розробка найефективніших методів вегетативного розмноження сенполії.

·         Вирощування пуансетії методом живцювання в умовах теплиці в літній період.

·         Вирощування троянд методом живцювання в умовах теплиці в осінній період.

·         Апробація різноманітних способів розмноження циперуса черговолистого, аспарагуса Шпренгера, рео строкатого, дихоризандри букетоцвітої в умовах теплиці.

Поряд з квітникарями у теплиці господарюють юннати гуртків «Юні овочівники». Поле їхньої діяльності – овочевий відділ теплиці. Відвідувачів постійно дивують ваговиті плоди перцю. А весняною дниною дружні сходи ранньої капусти вказують на дбайливість рук юннатів. Щоб робота школярів не перетворилась на рутинний догляд за овочами, який повторюється з року в рік, методичною службою СЮН розроблено методики проведення дослідів в овочевому відділі. Юннати мають можливість обирати теми за власним вподобанням. Наприклад:

·         Вплив прогрівання насіння огірків на врожай.

·         Обробка насіння помідорів соком алое.

·         Вирощування огірків в умовах захищеного грунту в осінньо – зимовий  період.

·         Вплив пасинкування томатів на їх урожайність.

·         Вплив густоти пікірування на якість розсади капусти білоголової.

·         Вплив строків пікірування на процес приживлення сіянців капусти ранньої.

·         Вплив передпосадкової обробки цибулин на строки вигонки пера цибулі ріпчастої.

·         Вплив довжини світового дня на строки вигонки пера цибулі ріпчастої.

·         Сортовипробування перцю солодкого в умовах теплиці.

У весняно-літній сезон активізується робота на лікарському городі, де по-справжньому господарюють юннати гуртка «Знавці лікарських рослин». Вихованці обрали профіль – рослини радіопротекторної дії – і рослини на колекційну ділянку підбиралися відповідно. Закладено чимало цікавих дослідів із рослинами-радіопротекторами, методики проведення яких були розроблені методичною службою СЮН. Зокрема, проводились досліди такої тематики:

·         Спостереження за ростом і розвитком суниці лісової, деревію звичайного перенесених із дикої природи на лікарський город.

·         Спостереження за ростом і розвитком інтродукованої рослини – подорожником великим.

·         Порівняльна характеристика цмину піскового, вирощеного на лікарському огороді і в природному біогеоценозі.

·         Спостереження за ростом і розвитком ромашки лікарської, ехінацеї пурпурової.

·         Апробація різноманітних способів розмноження меліси лікарської.

Окрасою нашої станції є куточок живої природи. Біологія його мешканців надзвичайно різноманітна. Постійними жителями акваріуму є акваріумні риби лабідохроміси, гуппі, мечоносці, гурамі, барбуси, неони, півники, молінезії, скалярії та сомики-лорікарії. Привертають до себе увагу надзвичайно активні і галасливі хвилясті папужки. Великий інтерес у юннатів викликають спостереження за хом’ячками, морськими свинками, мишками-піщанками, шиншилою, декоративним кроликом, черепахою та такими звичними мешканцями навколишнього середовища, як дощовий черв’як і трав’яна жаба. Тварини звичні, а скільки незвичного у їхньому способі життя, у їхній поведінці! Специфічні особливості кожної конкретно живої істоти є предметом досліджень юннатів у живому куточку.

·       Вплив корму з вітамінними добавками на ріст і розвиток молодняка хвилястих папуг.

·       Вироблення в чорносмугих цихлозом умовного рефлексу на світло електричної лампи.

·       Вироблення умовного рефлексу на колір забарвленого пінцета в сомиків лорікарія.

·       Спостереження за поведінкою, розмноженням і розвитком акваріумної рибки цихлозоми чорносмугової.

·       Вплив температури на ріст і розвиток риб.

·       Спостереження за поведінкою, розмноженням і розвитком золотистих хом’яків.

·       Вироблення умовного рефлексу на звук у морської свинки.

·       Вироблення умовного рефлексу на колір морської свинки.

·       Спостереження за розвитком пуголовків жаби трав’яної.

Аналізуючи досвід експериментально-дослідницької роботи у закладі можна стверджувати, що вдалося знайти свій шлях формування творчої особистості шляхом залучення дітей ще з шкільного віку до наукових досліджень і творчих проектів. Про це свідчать успіхи вихованців у конкурсах, операціях, акціях, як місцевого, так обласного і Всеукраїнського масштабу.

Література:

1.        Бойко Є.О., Вербицький В.В., Лемтюгіна А.Л. та ін. Методичні поради по організації дослідницької роботи в гуртках юннатів, шкільних лісництвах і учнівських виробничих бригадах з питань біології, екології та сільського господарства. – К., 1991.

2.        Манорик Л.П., Клименко С.А., Пустовіт Г.П. та ін. Робота в гуртках юннатів. – К., 1989.

3.        Манорик Л.П., Устинова А.Ф. Організація і зміст роботи учнів та юних натуралістів на шкільній навчально-дослідній ділянці. – К., 1981.

                   світи – К.: Деміур, 2002. – 230с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

                                                                                                  Самойленко Н.О.-

                                                                                                   директор КЗ «Міський центр

                                                                                                  еколого-натуралістичної творчості

                                                                                                    учнівської молоді

                                                                                                    Луцької міської ради»

    

   Навчання ніколи не вичерпує розум.

                       Леонардо да Вінчі 

    Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість України. За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності набула система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природного творчого потенціалу.

          В наш час творча і креативна особистість є не унікальними явищем, а необхідністю для конкурентоспроможного існування в сучасному світі. Тому проблема обдарованої дитини переживає новий пік актуальності, відповідно головним завданням системи освіти є створення не лише належних умов для формування та розвитку творчої та креативної особистості, а забезпечення оптимальної життєтворчої атмосфери.

        Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку і підтримки талантів та обдарувань у галузі науки, мистецтва тощо. Забезпечення при цьому можливостей вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.

        Чи вміємо ми зрозуміти світ дитини, яка вчиться і дорослішає без стереотипів; чи можемо будувати відкриті, емоційні, живі стосунки з учнями; допомогти дитині рости цілісною особистістю, почуття якої породжують ідеї, а ідеї – почуття? З упевненістю можна сказати, що переважно вміємо, бо вміння педагога-позашкільника  не лише створити для учнів середовище, у якому б їх здібності розвивалися максимально, а ще й виховати не просто дитину, а Людину добру, співчутливу, шанобливу, цілеспрямовану. А це у свою чергу і забезпечить вищезгадану результативність.

        Організація діяльності дітей у міському центрі еколого-натуралістичної творчості досить різноманітна. Уся навчально-виховна робота спрямована на розвиток творчої особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Внаслідок саме такої організації діяльності дітей в нашому Центрі виникає можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність. Педагоги нашого закладу налаштовані забезпечити кожній дитині можливість у вільний час всебічно розвинути власні творчі здібності.

      Головною метою МЦЕНТУМ – є забезпечення потреб у творчій самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами та вибором.

      Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а освітній процес цікавий, різнобічний, результативний.

        У МЦЕНТУМ  важливе місце відводиться безпосередньому спілкуванню дітей з природою через:

- проведення комплексних моніторингових досліджень, зокрема участь у Міжнародній програмі GLOBE «Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення Довкілля»;

- розгортання практичної природоохоронної діяльності на територіях природно - заповідного фонду через участь у Всеукраїнських екологічних конкурсах «Вчимося за повідувати», «Ліси для нащадків» тощо;

- проведення виїзних форм навчання: екскурсій, походів, експедицій, польових практик, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати бережливе ставлення до природи.

          У відповідності до вимог сьогодення потребує посиленої  підтримки дослідницька, експериментальна, пошукова робота школярів.

         Вагоме значення має участь вихованців у Всеукраїнських та Міжнародних екологічних конкурсах, акціях, форумах, проектах: біологічному форумі «Дотик природи»; конкурсі молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»; «Intel – Еко Україна»; науково-дослідницького проектування та винахідництва «Юний дослідник», конкурсі експериментально – дослідницьких робіт із природознавства та біології; конкурсі «Природа – людина – виробництво – екологія»  тощо. Це дає можливість виявити обдарованих і талановитих дітей та сприяти їх подальшому розвитку.

        Невід'ємним атрибутом екологічного виховання є практична діяльність кожної людини, спрямована на охорону природного середовища, захист тваринного та рослинного світу в місцях її проживання. Усвідомлення кожним власної відповідальності за стан довкілля, безпосередня участь в екологічній діяльності можуть стати вирішальними факторами не тільки оздоровлення природного оточення в місцях проживання, праці та відпочинку, а й поліпшення глобальної екологічної ситуації.

        Це буде найбільш дієвим засобом екологічного виховання - формування гуманної, моральної, естетично розвинутої, духовно багатої і фізично здорової людини.

       Сучасна ситуація вимагає від кожного педагога  наявності професійно-значущих і особистісно-своєрідних якостей, що сприяють прояву ініціативи, самостійності, власного педагогічного стилю діяльності. При цьому важливе місце займає використання нових форм організації занять – поєднання індивідуальних занять з груповими, які ведуть до повного розкриття індивідуальних можливостей кожного вихованця.

Поради керівнику гуртка.

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей.

1. Підхоплюй думки гуртківців і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підтримуй інтерес дітей до нового.

3. Не вимагай запам’ятовування схем, таблиць, формул, однобічного рішення, де є багато варіативні способи.

4. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо записати їх у блокноті.

5. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим способом є розвиток у дітей терпимості і впевненості.

6. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

7. Розсіюй страх у талановитих дітей.

8. Стимулюй і підтримуй ініціативу гуртківців, самостійність. Пропонуй проекти, які можуть захоплювати.

9. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

10. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

11. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

12. Вчи доводити починання до логічного завершення.

13. Заохочуй особистим прикладом.

14. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

15. Залучай до розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюючи ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

16. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, занять, свят.

17. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

18. Активно залучай до участі в міських, обласних, Всеукраїнських акціях, конкурсах, виставках.

19. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

20. Пам’ятай, що учень «… це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити» (К.Д.Ушинський).

      Тому, можна зробити висновок, що сутність навчання в позашкільному навчальному закладі за сучасними технологіями зводиться до наступного: спрямованості змісту навчання на особистість учня, його навчальні інтереси і потреби; відбору матеріалу, спрямованого на загальнолюдські цінності; поступового ускладнення навчального матеріалу, його емоційного осягнення і заглиблення у зміст; диференційованого підходу до учнів; індивідуалізації навчання, що веде до підвищення ролі самостійної роботи; розвитку творчих можливостей учнів; єдності пізнавально-оцінювальної діяльності як вихованця  так і педагога.

        Таким чином, питання підготовки педагога на основі сучасних вимог і технологій навчання є провідним положенням сучасної освіти і викликає необхідність подальшого опрацювання таких технологій, які підвищили б ефективність формування особистісних якостей, тобто тих якостей, що є логічним результатом навчання .

      А позашкільна освіта у загальній системі вільного часу забезпечує дітям доступ до культурних цінностей, які не вивчають у школі, конкретизує та розширює, поглиблює та інтегрує знання й уміння, які вони отримують в школі, орієнтує їх на застосування знань та відпрацювання умінь у практичній соціальній діяльності.

КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ- ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД   ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ, ДЕ ВЧАТЬ ПІЗНАВАТИ, ТВОРИТИ, ПРАЦЮВАТИ, РЕАЛІЗУВАТИ СВОЇ СПОДІВАННЯ!

Стецькович Г.Ф.-директор

Ківерцівського районного

Центру еколого-

натуралістичної

творчості учнівської молоді       Заклад засновано у  жовтні 1994 року.  Основні напрямки діяльності Центру: еколого-натуралістичний, декоративно-прикладний, народознавчий,  методично-організаційний, культурно-дозвіллєвий.  Центр координує  природоохоронну еколого- натуралістичну роботу в районі, організовує районні природоохоронні, еколого- натуралістичні  заходи, проводить і бере участь у районних семінарах, екологічних читаннях, проектах, виставках, надає консультації з основних питань  природоохоронної еколого- натуралістичної роботи. Центр координує роботу учнівських лісництв, трудового аграрного об'єднання, шкільних навчально- дослідних земельних ділянок.   На базі закладу   організовано роботу   більшерізнорівневих гуртків, творчих об’єднань за інтересами початкового, основного, вищого рівнів еколого- натуралістичного, декоративно- ужиткового напрямів, у яких школярі міста та району, а це майже 700 дітей віком від 5 до 17 років здобувають додаткову  позашкільну освіту. Щорічно до гурткової роботи залучаються діти з  девіантною поведінкою, з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти учасників АТО,  сироти, чорнобильці та ін.       Знайти справу до душі, розвинути свої здібності, підготуватись до сучасного життя допомагає дітям творчий професійний педагогічний колектив, котрий нараховує 8 педагогів на чолі з директором  Стецькович Ганною Федорівною.   Педагоги закладу  активно використовують різноманітні  нові  технології  та інновації, широко застосовують проектну технологію навчання. Реалізація інноваційних проектів  має на меті всебічне та систематичне  дослідження певних проблем, розробку способів  досягнення  поставленої мети та отримання конкретного кінцевого результату. В закладі проводиться  науково- дослідницька,  експериментальна  робота  в куточку живої природи, у відділках навчально- дослідної земельної ділянки.  Результатом  цієї  діяльності стало написання вихованцями  дослідницьких робіт, проектів, під керівництвом педагогів Ісакової Т.С., Доридора М.Ф., Цибульської І.Ф., Стецькович Г.Ф., зокрема: «Юні екологи - творці майбутнього», «Лісове озеро. Екологічний стан», «Екологічні проблеми річки Конопельки», проект притулку для тварин «Притулок моєї мрії», «Озеро  Молодіжне», «Проект озеленення території закладу», «Красивий парк – окраса міста», проект квітників «Серце моє Україна!  Хай буде мир віднині і довіку на твоїй землі!», «З Україною в серці!», «Утримання лабораторних щурів у  куточку живої природи. Проведення дослідництва з  молодняком», «Рослини - рятівники від радіації»,  «Мікроскопічні водорості- показники екологічного стану водойми», «Проект  зовнішнього озеленення  території  екологічного центру»,  «Корисні та цілющі кімнатні рослини», «Бегонії - природне диво і прикраса. Використання бегоній в озелененні»  та інші.     Про успішність та ефективність діяльності закладу свідчать його численні здобутки та перемоги.  Щорічно вихованці гуртків, педагоги   є активними  учасники та неодноразовими переможцями  природоохоронних акцій, конкурсів, операцій,  проектів.  Лише у 2016-2017рр.  вони  здобули перемогу: у Всеукраїнському  заочному конкурсіробіт юних фотоаматорів «Моя країна - Україна»,  Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Квіткова симфонія»,  Всеукраїнському   конкурсі дослідницько - експериментальних робіт  з природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнському  заочному  конкурсі  робіт юних фотоаматорів «Моя країна - Україна»,  Всеукраїнському конкурсі  «ЕКОклас», Всеукраїнській  акції «Годівничка», Всеукраїнській новорічно - різдвяній виставці «Новорічна композиція», номінація  «Новорічний подарунок», Всеукраїнській виставці – конкурсі «Український сувенір». Відзначені  грамотами, подяками  Національного еколого- натуралістичного центру вихованці та педагоги:за проведену практичну діяльність по розробці та впровадженню проектів озеленення  навчальних закладів  під часВсеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи»,Всеукраїнської виставки – конкурсу «Український сувенір», заочного конкурсу- огляду «Галерея кімнатних рослин»; подякою Міністерства екології та природних ресурсів України за участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел».   Юннати  здобули перемогу  в обласних етапах всеукраїнських акцій, конкурсів, проектах, зокрема:«Галерея кімнатних рослин», номінація «Краща дослідницька робота»,  «Турбота молоді  тобі, Україно», напрямок  «Парад квітів біля школи», конкурсу  дослідницько- експериментальних робіт  з природознавства «Юний дослідник», номінація  «Тваринний світ», Х Міжнародного конкурсу «Вода - джерело життя», номінація «Символ води у скульптурі»; конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна - Україна»,  конкурсу дитячого малюнку  «Зоологічна галерея»;  природоохоронної акції «Годівничка», родинного конкурсу «Секрети великоднього хліба»; конкурсу на кращий куточок  живої природи в освітньому закладі, Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище» та ін.

       Влітку 2015 року  вихованці закладу брали участь у роботі Всеукраїнського дитячого екологічного парламенту, що  працював  на базі Всеукраїнського  профільного табору «Юннат» Національного еколого- натуралістичного центру (м. Київ). Восени 2016 року юннати закладу  брали участь  у роботі Всеукраїнського форуму учнівських трудових об'єднань, який працював на базі Українського центру «Молода гвардія».   Методичним кабінетом закладу  розроблені численні  інструктивно- методичні матеріали, методичні рекомендації,  які сприяють підвищенню фахової майстерності педагогів, поліпшенню та збагаченню теоретичних знань, зокрема:  «Проведення місячника екологічної просвіти у навчальному закладі», «Формування екологічної культури школярів засобами гри», «Організація роботи з озеленення та благоустрою навчальних закладів»,  «Організація роботи живого куточка в навчальному закладі», «Організація екологічної  пізнавальної стежки в дошкільному навчальному закладі «Віконце в природу»  та ін.    Щорічно  заклад бере участь та проводить  районні семінари для педагогів ЗНЗ та ДНЗ,  зокрема,  у лютому 2015 року спільно з відділом освіти РДА проведено районний семінар вихователів дошкільних навчальних закладів «Екологічне  виховання в ДНЗ як складова безперервної  екологічної освіти».        Щорічно розробляється план заходів з нагоди Всесвітнього Дня Землі,  Всесвітнього Дня захисту навколишнього середовища та інших міжнародних екологічних заходів. Налагоджена співпраця педагогів та вихованців  закладу з представниками польської громади м. Пшегодіце, м. Красностав, м. Томашув - Любельський  В Центрі функціонують  навчальні кабінети: біології, квітникарства, екології та охорони природи, декоративно- ужиткового мистецтва, народознавчий. Є актовий зал, в якому організовано роботу екологічного відеолекторію.  Навчально- дослідна ділянка  площею 0,75 га (ботаніко- рослинницький (дендропарк, плодово-ягідний відділок, ділянка лікарських рослин, квітково- декоративний вдділок) та зоолого- тваринницький відділи (живий куточок, в якому мешкають представники різних класів тварин, зокрема:  різні види черепах, морські свинки, хом'яки, декоративні кролі, папуги,  акваріумні риби тощо).  В закладі організовано роботу фітовітальні «Материнка».  Прокладено маршрути навчально- пізнавальних екологічних стежок «Ківерцівська», «Віконце в природу. На базі закладу створено  дитячу громадську екологічну організацію  «Еколого- натуралістичний клуб», який став ініціатором  проведення цікавих  природоохоронних заходів в місті, зокрема: трудовий десант «Чисте місто- здорові люди», «Здорове харчування- запорука вашого здоров’я»,   екологічна експедиція у лісовий масив с. Жабка та  інші. У закладі налагоджена активна співпраця  з  районною радою,  відділом освіти, сектором у справах сім’ї молоді та спорту Ківерцівської РДА,  міською радою, працівниками НПП «Цуманська пуща»,  ГО  «Ківерцівщина»,  волонтерами ГО «Серце патріота», ДП «Ківерцівське лісове господарство» та ін.  Результатом  плідної співпраці  стало проведення  спільних еколого- натуралістичних,  природоохоронних  патріотичних заходів, зокрема:  «Віддамо цей світ дітям», «Ми люди – поки є природа», «Люби і оберігай рідний край», «Писанковий дивосвіт», «Пташок викликаю із теплого краю», «Збережемо первоцвіти – перші промінці весни» та ін. За активну діяльність по збереженню та примноженню природних багатств Волині  заклад нагороджено Почесною грамотою Волинської обласної ради  у 2005 році.